Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

20/2020 „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A.”

By 27 lipca 20204 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 20/2020
Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 lipca 2020 r. wraz z treścią dokumentów będących przedmiotem głosowań na tym Walnym Zgromadzeniu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 1.01.2019 – 31.12.2019

Sprawozdanie z działalności CI Games S.A. za rok 2019

Sprawozdania z Działalności Grupy Kapitałowej CI Games S.A. za 2019 rok

Roczna Sprawozdanie Finansowe za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki CI Games S.A. 

Wniosek Zarządu Cl Games S.A.

 

 

Pobierz