Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

19/2016 „Podsumowanie emisji Akcji serii G”

By 20 grudnia 20164 lipca, 2021No Comments

23.11.2016 r – RB nr 19/2016

Informacje bieżące i okresowe

„Podsumowanie emisji Akcji serii G”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o której poinformował w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku („Akcje serii G”).

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
  Subskrypcja została przeprowadzona w dniach 16-18 listopada 2016 roku.
 2. Data przydziału papierów wartościowych:
  16-18 listopada 2016 roku – data zawarcia umów objęcia Akcji serii G (brak formalnego przydziału); subskrypcja Akcji serii G została przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.
 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
  1.100.000 (jeden milion sto tysięcy).
 4. Stopa redukcji: Nie dotyczy.
 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
  1.100.000 (jeden milion sto tysięcy).
 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji:
  1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii G; w ramach oferty nie zostały wydzielone transze.
 7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
  22,70 zł (dwadzieścia dwa złote 70/100).
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:
  45 (czterdzieści pięć)
 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji:
  45 (czterdzieści pięć)
 10. Akcje serii G nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).
 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji:
  24.970.000 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 12. Szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, związanych z emisją Akcji serii G, na dzień publikacji niniejszego raportu.
  Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.
 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i emisji Akcji serii G przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego emisją zostanie podany niezwłocznie po określeniu łącznej wysokości kosztów emisji wskazanych w pkt. 12.

Podstawa prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz