Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

18/2016 „Uchwała Zarządu CI Games S.A. w sprawie dokonania przydziału Akcji serii G”

By 20 grudnia 20164 lipca, 2021No Comments

RB nr 18/2016

Informacje poufne

„Uchwała Zarządu CI Games S.A. w sprawie dokonania przydziału Akcji serii G”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 listopada 2016 r., podjął uchwałę o przydziale 1.100.000 (jednego miliona stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego („Akcje serii G”), o których Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 14/2014 z dnia 14 listopada 2016 r.

Akcje serii G były oferowane w ramach subskrypcji prywatnej. Inwestorom, którzy prawidłowo je subskrybowali i opłacili, Zarząd Spółki przydzielił Akcje serii G w łącznej liczbie 1.100.000, po cenie emisyjnej 22,70 zł (dwadzieścia dwa złote 70/100) za jedną Akcję serii G. Łączne wpływy z emisji Akcji serii G wyniosły 24.970.000 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Szczegółowe informacje o wynikach subskrypcji emisji Akcji serii G Spółka poda do wiadomości publicznej w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

 

Adam Pieniacki – Członek Zarządu Emitenta

Monika Rumianek – Członek Zarządu Emitenta

Pobierz