Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

17/2016 „Zawiadomienie o nabyciu akcji CI Games S.A. przez Członka Zarządu Spółki”

By 18 listopada 20164 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 17/2016

18.11.2016

„Zawiadomienie o nabyciu akcji CI Games S.A. przez Członka Zarządu Spółki”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR zawiadomienie Członka Zarządu Spółki – Pana Adama Pieniackiego, z dnia 18 listopada 2016 r., o nabyciu przez Pana Adama Pieniackiego, na własny rachunek, akcji Spółki („Zawiadomienie”).

Zgodnie z treścią Zawiadomienia, w wyniku transakcji dokonanej na rynku regulowanym, Pan Adam Pieniacki nabył w dniu 18 listopada 2016 r. 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji Spółki po cenie 24,20 zł (dwadzieścia cztery złote 20/100) każda. Łączna wartość transakcji wyniosła 363.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).

W wyniku dokonania ww. transakcji Pan Adam Pieniacki posiada obecnie w Spółce 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji Spółki, co stanowi 0,11 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce i uprawnia do wykonywania prawa głosu z 15.000 akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Pan Adam Pieniacki jest zobowiązany do przekazania informacji o ww. transakcji na akcjach Spółki z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz