Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

15/2017/K „Korekta raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.”

By 16 marca 20174 lipca, 2021No Comments

RB 15/2017/K

16 marca 2017r.
Korekta raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu kopię zawiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki przez Członka Zarządu – Pana Adama Pieniackiego w dniach 22-23 lutego 2017r., doręczonego Spółce w dniu 15 marca 2017 r., zawierającego uzupełnione informacje w stosunku do tych przekazanych Spółce w dniu 24 lutego 2017 r. w pierwotnym zawiadomieniu, o którym Spółka poinformowała w korygowanym raporcie nr 15/2017.

Podstawa prawna: §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz.259 ze zm.).

Marek Tymiński, Prezes Zarządu

Pobierz Pobierz