Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

15/2020 „Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej o zmianie daty zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

By 1 lipca 20204 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 15/2020
30 czerwca 2020 roku
Informacje bieżące i okresowe
Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej o zmianie daty zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CI Games Spółka Akcyjna („CI Games S.A.”, „Spółka”) informuje, w związku z raportem bieżącym nr 12/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., o zmianie daty zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2020 roku na dzień 27 lipca 2020 roku w związku z koniecznością rozszerzenia porządku obrad o przyjęcie Procedury zgłaszania nieprawidłowości w Spółce.
Jednocześnie Zarząd CI Games S.A., działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 395 §§1, 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 27 lipca 2020 r., na godzinę 10.00, w Warszawie przy ul. Twardej 18.
Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, oraz niepublikowanymi załącznikami do tych projektów, formularzem pełnomocnictwa oraz formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Marek Tymiński – Prezes Zarządu
Monika Rumianek – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI:
Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games S.A.27 lipca 2020 roku.
Formularz pełnomocnictwa ZWZ CI Games S.A. 13 lipca 2020 roku
Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 27 lipca 2020 roku
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Załącznik do uchwały Polityka wynagrodzeń
Załącznik do uchwały Procedura zgłaszania nieprawidłowości