Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

14/2018 „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 23 maja 2018 r.”

By 6 listopada 20204 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 14/2018

23 maja 2018 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 23 maja 2018 r.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2018 r. wraz z treścią dokumentów będących przedmiotem głosowań na tym Walnym Zgromadzeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Załącznik do RB 14/2018:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ CI Games S.A. w dniu 23 maja 2018 r. 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. z działalności w roku obrotowym 2017

Sprawozdanie z działalności CI Games S.A. w 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2017

Roczne sprawozdanie finansowe CI Games S.A. za rok 2017

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2017

Pobierz