Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

12/2017 „Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego CI Games S.A.”

By 10 lutego 20173 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 12/2017

10 luty 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego CI Games S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o rejestracji przez Sąd Rejestrowy Spółki, tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 9 lutego 2017 r., zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki.
Aktualna struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:
kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.501,499,90 PLN i dzieli się na:
– 100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej
0,01 PLN każda akcja;
– 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01
PLN każda akcja;
– 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej
0,01 PLN każda akcja;
– 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01
PLN każda akcja;
– 12.649.990 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01
PLN każda akcja;
– 11.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01
PLN każda akcja.

Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki, o której mowa, nie powoduje zmiany struktury Akcjonariatu Spółki. Ogólna liczba akcji oraz ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 150.149.990 (sto pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt).

Podstawa prawna: § 15 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Marek Tymiński, Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz