Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

12/2020 Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

By 18 czerwca 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 12/2020

16 czerwca 2020 roku

Informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CI Games Spółka Akcyjna („CI Games S.A.”, „Spółka”) informuje, w związku z raportem bieżącym nr 8/2020 z dnia 21 maja 2020 r., wobec zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A., o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zwołane zostało na dzień 17 czerwca 2020 roku i podjęcia uchwały przewidzianej do podjęcia na tym zgromadzeniu w ramach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Jednocześnie Zarząd CI Games S.A., działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 395 §§1, 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 13 lipca 2020 r., na godzinę 12.00, w Warszawie przy ul. Twardej 18.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, oraz niepublikowanymi załącznikami do tych projektów, formularzem pełnomocnictwa oraz formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Monika Rumianek – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI:
Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ  CI Games S.A. 13 lipca 2020 roku.
Formularz pełnomocnictwa ZWZ CI Games S.A. 13 lipca 2020 roku
Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 13 lipca 2020 roku
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Załącznik do uchwały Polityka wynagrodzeń

Pobierz