Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

43/2019 „Zmiana adresu siedziby CI Games S.A.”

By 17 grudnia 20192 lipca, 2021No Comments
Raport bieżący nr 43/2019
Temat: Zmiana adresu siedziby CI Games S.A.
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd podjął uchwałę, na mocy której zmianie ulega adres siedziby Spółki z dotychczasowego:
  1. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa
na nowy:
  1. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Szczegółowa podstawa prawna: par. 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Pobierz