Skip to main content
BieżąceBieżące 2021

18/2021 „Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu CI Games S.A.”

By 11 sierpnia 2021No Comments

Raport bieżący 18/2021

11 sierpnia 2021 r. 

Informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: „Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w dniu 9 sierpnia 2021 roku przez sąd rejestrowy Spółki – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS – wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki, zmiany Statutu Spółki w zakresie przyjętym uchwałą nr 20/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2021 w dniu 22 czerwca 2021 roku. 

Przedmiotowa zmiana Statutu Spółki dotyczy postanowień § 10 b Statutu Spółki, któremu nadano nowe, następujące brzmienie:

„§ 10b 

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 137.207,26 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedem złotych 26/100) i dzieli się na 13.720.726 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 20/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo do objęcia akcji serii J może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2024 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 20/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz
wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz uchwale nr 19/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A. W przypadku niewykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z warrantów wygasają.”

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę zarejestrowaną przez sąd rejestrowy zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz

Pobierz