Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

Korekta raportu bieżącego 41/2019 – „Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 4 listopada 2019 roku”

By 5 listopada 20195 lipca, 2021No Comments

 Korekta raportu bieżącego 41/2019 – „Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 4 listopada 2019 roku”

 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie: informacje bieżące i okresowe

 Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 04 listopada 2019 r („Raport”) Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), tytułem uzupełnienia Raportu, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 listopada 2019 r. wraz ze wskazaniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

 Podpisy:

 Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz Pobierz