Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES S.A. (35/2022) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w Spółkę Europejską (SE)

By 29 grudnia 2022No Comments

Raport bieżący numer 35/2022

Data: 28 grudnia 2022

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia spółki CI Games Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w Spółkę Europejską (SE)

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Spółka Przekształcana”), działając
na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca
2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2022 r.
poz. 259, ze zm.; „Ustawa”), zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia Spółki w Spółkę
Europejską (SE) („Spółka Przekształcona”), które nastąpi w trybie art. 552 i n. Kodeksu spółek
handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy oraz w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia Rady
(WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)
(Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1, ze zm.; „Rozporządzenie”), tj. przez przekształcenie polskiej spółki
akcyjnej, która od co najmniej dwóch lat posiada spółkę zależną podległą prawu innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, w europejską spółkę akcyjną („Przekształcenie”).

Zgodnie z art. 552 i 553 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy, z dniem wpisania
Przekształcenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy
właściwy dla siedziby Spółki („Dzień Przekształcenia”), Spółce Przekształconej przysługiwać będą
wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej, a wszystkie aktywa i pasywa Spółki staną się
aktywami i pasywami Spółki Przekształconej (zasada kontynuacji). W szczególności, Spółka
Przekształcona pozostanie podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce
przed Przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi
stanowi inaczej. Z Dniem Przekształcenia akcjonariusze Spółki Przekształcanej staną się
automatycznie, z mocy ustawy, akcjonariuszami Spółki Przekształconej.

W dniu 23 grudnia 2022 r. Zarząd Spółki sporządził plan Przekształcenia Spółki, który zostanie
przedłożony Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia („Plan Przekształcenia”).

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia, Przekształcenie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
Spółki. Zgodnie z Planem Przekształcenia, Walnemu Zgromadzeniu Spółki zostaną przedłożone do
podjęcia uchwały w sprawie Przekształcenia, w tym uchwała dotycząca zatwierdzenia Planu
Przekształcenia, ustalenia tekstu Statutu Spółki Przekształconej (wyrażenia zgody na brzmienie
Statutu Spółki Przekształconej) oraz powołania członków Zarządu Spółki Przekształconej („Uchwała o
Przekształceniu”). W celu podjęcia Uchwały o Przekształceniu Zarząd Spółki zwoła Walne
Zgromadzenie w sposób przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki.

Plan Przekształcenia oraz inne dokumenty publikowane przez Spółkę w związku z Przekształceniem,
w tym:
1. Projekt Uchwały o Przekształceniu, która zostanie przedłożona do podjęcia Walnemu
Zgromadzeniu Spółki,
2. Projekt Statutu Spółki Przekształconej,
3. Wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przekształcanej, o której mowa w
art. 558 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy,

4. Sprawozdanie Zarządu Spółki wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne
Przekształcenia oraz wskazujące na konsekwencje przyjęcia formy SE dla akcjonariuszy i pracowników
Spółki, o którym mowa w art. 37 ust. 4 Rozporządzenia,
5. Opinia biegłego rewidenta, o której mowa w art. 37 ust. 6 Rozporządzenia

– dostępne będą nieprzerwanie (w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku) do dnia
zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego Uchwałę o Przekształceniu na stronie
internetowej Spółki w sekcji „Relacje Inwestorskie”, w zakładce „Przekształcenie Spółki”, pod
adresem https://www.cigames.com/relacje-inwestorskie/przeksztalcenie-spolki/. Akcjonariusze
mogą ponadto zapoznać się z dokumentami dotyczącymi Przekształcenia od dnia 29 grudnia 2022 r.
w siedzibie Spółki, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2B w Warszawie (The Warsaw Hub).

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy Spółki w rozumieniu art. 560
§ 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy.

Niniejszy raport bieżący sporządzono na podstawie art. 560 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. –
Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1467 ze zm.) w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 4
marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z
2022 r. poz. 259, ze zm.).

Zarząd CI Games S.A.:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games S.A.

David Broderick – Wiceprezes Zarządu CI Games S.A.

 

Załączniki:

Plan Przekształcenia

Projekt uchwały Załącznik numer 1 do Planu Przekształcenia

Statut CI Games SE Załącznik numer 2 do Planu Przekształcenia

Wycena Załącznik numer 3 do Planu Przekształcenia

Sprawozdanie Zarządu Załącznik numer 4 do Planu Przekształcenia