Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

9/2019 „Wybór biegłego rewidenta”

By 22 maja 20192 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 9/2019

Informacje poufne

22 maja 2019 r.

„Wybór biegłego rewidenta”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. otrzymał uchwałę nr 11 Rady Nadzorczej Spółki z dnia

16 maja 2019 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań i przeglądów jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej CI Games za lata

obrotowe: 2019-2020, tj. do:

  1. a) przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania

finansowego za I półrocze 2019 roku;

  1. b) badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania

finansowego za rok 2019;

  1. c) przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania

finansowego za I półrocze 2020 roku;

  1. d) badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania

finansowego za rok 2020.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki do przeprowadzenia powyższych czynności z zakresu rewizji finansowej jest UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Moniuszki 50. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3115.

Uprawnienie Rady Nadzorczej Spółki do dokonania wyboru biegłego rewidenta wynika z § 25 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki. Statutowe przyznanie Radzie Nadzorczej Spółki kompetencji do wyboru biegłego rewidenta znajduje z kolei swoją podstawę w przepisach art. 384 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W tym kontekście należy stwierdzić, że wybór biegłego rewidenta nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, a ponadto zgodnie ze Statutem Spółki oraz z przyjętą w Spółce Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej. Dokonanie przez Radę Nadzorczą Spółki wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej CI Games nastąpiło na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz