Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

7/2019 „Podjęcie uchwał w sprawie emisji nowych akcji CI Games S.A.”

By 20 maja 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 7/2019

20 maja 2019 r.

Informacje poufne

„Podjęcie uchwał w sprawie emisji nowych akcji CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął – w wykonaniu upoważnienia udzielonego Zarządowi w Uchwale Nr 3/2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2018 roku w sprawie (i) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (ii) w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (iii) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki („Uchwała NWZ”), oraz na podstawie § 10a Statutu Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki objętej Uchwałą Nr 2019/05/20/01 Rady Nadzorczej CI Games S.A. z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki, podjętej w trybie obiegowym – uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z kwoty 1.511.099,90 zł (jeden milion pięćset jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) o kwotę nie niższą niż 0,01 zł (jeden grosz) oraz nie wyższą niż 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 1.511.099,91 zł (jeden milion pięćset jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) oraz nie wyższej niż 1.631.099,90 zł (jeden milion sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) („Podwyższenie Kapitału”). Podwyższenie Kapitału nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda („Akcje Serii H”) („Uchwała Zarządu”).

Stosownie do Uchwały Zarządu cena emisyjna Akcji Serii H będzie nie niższa niż 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższa niż 1,00 zł (jeden złoty).

Emisja Akcji Serii H nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.; „Ustawa o Ofercie Publicznej”), z zastrzeżeniem, że:

(i) Zarząd zaoferuje Akcje Serii H na zasadzie pierwszeństwa akcjonariuszom Spółki spośród tych, którzy w terminie 3 (trzy) dni od dnia powzięcia Uchwały Zarządu wykazali, że w dniu powzięcia Uchwały Zarządu są akcjonariuszami Spółki („Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji”). Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji przysługuje danemu akcjonariuszowi w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez tego akcjonariusza na dzień ogłoszenia Uchwały Zarządu do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki, oraz (b) ostatecznej liczby Akcji Serii H. Warunkiem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji jest spełnienie przez akcjonariusza dodatkowych wymagań, to jest:

((a) przedstawienie dokumentu wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza potwierdzającego, że akcjonariusz jest akcjonariuszem w dniu ogłoszenia Uchwały Zarządu i posiada akcje reprezentujące co najmniej 0,25% (dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; (b) złożenie przez uprawnionego akcjonariusza w procesie oferowania Akcji Serii H zapisu po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona cena emisyjna Akcji Serii H oraz (c) złożenie zapisu na Akcje Serii H po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd;

(ii) w przypadku, gdy uprawnionym z tytułu Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji jest fundusz inwestycyjny w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1355), na wniosek takiego uprawnionego akcjonariusza Zarząd Spółki może złożyć ofertę objęcia Akcji Serii H także innemu funduszowi inwestycyjnemu lub innym funduszom inwestycyjnym w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy, którym (którymi) zarządza to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych („Podmioty Powiązane”). Łączna liczba Akcji Serii H oferowanych przez Zarząd Spółki takiemu funduszowi lub jego Podmiotom Powiązanym w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji nie może przekroczyć liczby Akcji Serii H, o której mowa w punkcie (i) powyżej.

Zarząd Spółki podjął ponadto uchwałę o zmianie Statutu Spółki w celu odzwierciedlenia powyżej opisanego podwyższenia kapitału zakładowego („Zmiana Statutu”).

Stosownie do Uchwały Zarządu Spółka podejmie wszelkie czynności mające na celu: przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii H („Oferta Publiczna”); ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Akcji Serii H; dokonanie dematerializacji Akcji Serii H w związku z Ofertą Publiczną.

Akcjonariusze Spółki chcący wziąć udział w Ofercie Publicznej w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji powinni w terminie 3 (trzech) dni od dnia dzisiejszego przedstawić Spółce dokument wydany przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza potwierdzającego, że akcjonariusz jest akcjonariuszem Spółki w dniu ogłoszenia Uchwały Zarządu i posiada akcje reprezentujące co najmniej 0,25% (dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz