Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

6/2015 ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY ZNACZĄCEJ

By 27 marca 20154 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 6/2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 marca 2015 r. Emitent złożył spółce Deck13 Interactive GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem („Deck13”) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zawartej w dniu 28 listopada 2011 r., o zawarciu której Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 48/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. Przedmiotem umowy z Deck13 była produkcja gry Lords of the Fallen („Umowa”). Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Deck13 oświadczenia o wypowiedzeniu. Umowa z Deck13 była umową znaczącą w dniu jej zawarcia oraz w dniu złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Przyczyną wypowiedzenia Umowy jest nienależyte wykonanie Umowy przez Deck13. W ocenie Zarządu Spółki rozwiązanie Umowy nie wpłynie negatywnie na wyniki Spółki w roku 2015 i w latach kolejnych. Emitent kontynuuje prace nad kolejnymi wersjami gry Lords of the Fallen na konsole nowej generacji i na urządzenia mobilne, korzystając z pracy zarówno bezpośrednich pracowników i współpracowników Spółki znajdujących się w strukturze organizacyjnej Emitenta, jak i ze współpracy z zewnętrznymi partnerami Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-03-27Marek TymińskiPrezes Zarządu Emitenta
Pobierz