Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

39/2019 „Informacja o transakcjach na akcjach CI Games S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR”

By 5 listopada 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 39/2019

29 października 2019 r.

„Informacja o transakcjach na akcjach CI Games S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 października 2019 r. Spółka została zawiadomiona przez Pana Marka Tymińskiego, o transakcji złożonej w trybie przepisu art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

Zgodnie z ww. powiadomieniem, w dniu 25 października 2019 r. Pan Marek Tymiński dokonał na rynku regulowanym (GPW) transakcji pakietowej zbycia akcji Spółki.   Zgodnie z powiadomieniem, zbycie objęło 7.000.000 (słownie: siedem milionów) sztuk akcji Emitenta w cenie: 0,99 PLN za jedną akcję.

Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Monika Rumianek – Członek Zarządu Emitenta

Pobierz Pobierz