Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

36/2019 „Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznik do Raportu rocznego za 2018 rok.”

By 5 listopada 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 36/2019

Temat: Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznik do Raportu rocznego za 2018 rok.

Podstawa prawna                                                                         

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                        

Zarząd CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o korekcie Oświadczenia o stosowanych zasadach ładu korporacyjnego w roku 2018, stanowiącego załącznik do raportu rocznego za 2018 rok, przekazanego przez Spółkę w dniu 28 marca 2019 r.

Korekta Oświadczenia o stosowanych zasadach ładu korporacyjnego w roku 2018 polega wyłącznie na uzupełnieniu oświadczenia o informację o niestosowaniu zasady szczegółowej nr I.Z.1.8 zawartej w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, zgodnie z którą spółka publikuje na prowadzonej przez siebie stronie internetowej (stronie korporacyjnej) zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie pięć lat działalności w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców.

Szczegółowa podstawa prawna:

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załącznik: Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Pobierz Pobierz