Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

35/2019 „Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 listopada 2019 r.”

By 4 listopada 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 35/2019

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w zw. z art. 398 k.s.h., niniejszym zwołuje Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 4 listopada 2019 roku, godz. 12:00 („NWZ”). Obrady NWZ odbędą się w Warszawie, przy ul. Zajęczej 2B, w budynku B4.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ, projektami uchwał, które mają być przedłożone NWZ, formularzem pełnomocnictwa oraz formularzem do wykonywania prawa głosu na NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekty Uchwał

3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

4. Formularz pełnomocnictwa

Pobierz