Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

34/2019 „Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów”

By 26 września 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 34/2019

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 września 2019 r. Spółka odebrała zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Marka Tymińskiego, w którym Pan Marek Tymiński zawiadamia Spółkę w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa„) o zmianie dotychczas posiadanego przez niego procentowego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w Spółce o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów, bez zmiany liczby posiadanych akcji Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia:

  • Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

Zmianie uległ, o ponad 1%, procentowy udział Pana Marka Tymińskiego w ogólnej liczbie głosów w Spółce bez zmiany liczby posiadanych akcji Spółki. Zmiana ta wynika z rejestracji w dniu 09 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w rejestrze przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki („Rejestracja Podwyższenia”).

Przed Rejestracją Podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosił 1.511.099,90 zł i dzielił się na 151 109 990 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Ogólna liczba głosów w Spółce wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosiła 151 109 990.

Poprzez emisję akcji serii H, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o wartość nominalną akcji serii H. Wyemitowane przez Spółkę akcje serii H w liczbie 10.833.025 (dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć), o wartości nominalnej 0,01 zł każda, zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku równoległym z dniem 27 sierpnia 2019 r.

Po Rejestracji Podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 619 430,15 zł i dzieli się na 161 943 015 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Ogólna liczba głosów w Spółce wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 161 943 015.

  • Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udziale w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Przed Rejestracją Podwyższenia Akcjonariusz posiadał 59.663.570 akcji Spółki reprezentujących 39,48% kapitału zakładowego spółki, dających prawo do 59.663.570 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 39,48% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  • Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po Rejestracji Podwyższenia Akcjonariusz posiada 59.663.570 akcji Spółki reprezentujących 36,84 % kapitału zakładowego spółki, dających prawo do 59.663.570 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 36,84 % ogólnej liczny głosów w Spółce.

  • Informacja o podmiotach zależnych od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki;

Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, które posiadłaby akcje Spółki.

  • Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy;

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy.

  • Informacja wymagana zgodnie z art. 69 ust 4 pkt 7-9 Ustawy;

Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa art. 69 ust. 4 pkt 7 – 9 Ustawy dotyczących Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Monika Rumianek – Członek Zarządu

Pobierz