Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

3/2019 „Informacja o stanie realizacji prognozy”

By 20 marca 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 3/2019
Informacje poufne
20 marca 2019 r.
„Informacja o stanie realizacji prognozy”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 27/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. zawierającego prognozowane przepływy finansowe w Grupie Kapitałowej CI Games w okresie od IV kwartału 2018 roku do III kwartału 2019 roku, po dokonaniu oceny przebiegu realizacji ww. prognozy, przekazuje informację na temat stanu jej realizacji w IV kwartale 2018 r.:

a) Przychody z dystrybucji cyfrowej wyniosły 3.903 tys. zł wobec
prognozowanych 3.260 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do prognozy o 643 tys. zł;
b) Koszty działalności operacyjnej:
a. Koszty sprzedaży wyniosły 1 309 tys. zł wobec prognozowanych 1.450 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do prognozy o 141 tys. zł;
b. Koszty zarządu wyniosły 910 tys. zł wobec prognozowanych 1.360 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do prognozy o 450 tys. zł;
c) Działalność inwestycyjna sfinansowana własnymi środkami wyniosła 1.897 tys. zł wobec prognozowanych 1.810 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do prognozy o 87 tys. zł;
d) Działalność inwestycyjna sfinansowana kredytem wyniosła 6.270 tys. zł wobec prognozowanych 6.870 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do prognozy o 600 tys. zł;
e) Dostępne środki ogółem, rozumiane jako gotówka własna oraz środki dostępne w ramach kredytów bankowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 31.400 tys. zł wobec prognozowanych 30.852 tys. zł i składały się z następujących pozycji:

a. gotówka własna: 12.612 tys. zł wobec prognozowanych 10.046 tys. zł, co oznacza wzrost wobec prognozy o 2.566 tys. zł;
b. środki dostępne w ramach kredytu w rachunku bieżącym: 1.532 tys. zł wobec prognozowanych 4.150 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do prognozy o 2.618 tys. zł
c. środki dostępne w ramach kredytu odnawialnego: 17.256 tys. zł wobec prognozowych 16.656 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do prognozy o 600 tys. zł.

Szczegółowa informacja o stanie realizacji prognozy stanowi załącznik do
niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd prognozował konserwatywnie koszty na podstawie danych historycznych i dzięki efektywnej kontroli wydatków koszty zarządu oraz koszty sprzedaży, o których mowa w pozycji „Koszty działalności operacyjnej” powyżej, osiągnęły niższy poziom niż przyjęto w prognozie. Zarząd Spółki będzie dokonywał kwartalnej oceny stopnia możliwości realizacji prognozy, o której mowa, i w przypadku zidentyfikowania odchyleń od prognozowanych wyników dokonana stosownej aktualizacji prognozy za kwartały I-III 2019 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz Pobierz