Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

31/2019 „Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki CI Games serii H oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego 10.833.025 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki CI Games S.A.”

By 23 sierpnia 20193 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 31/2019
23 sierpnia 2019 r.
Informacje bieżące i okresowe
„Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki CI Games serii H oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego 10.833.025 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki CI Games S.A.”
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym doręczono Spółce Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 834/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki CI Games S.A. Zarząd GPW wyznaczył dzień 26 sierpnia 2019 r. dniem ostatniego notowania 10.833.025 (dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki CI Games S.A., o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLCTINT00091”.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym doręczono Spółce Uchwałę nr 835/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki CI Games S.A. („Uchwała”). Akcje serii H, wyemitowane przez Spółkę w liczbie 10.833.025 (dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć), o wartości nominalnej 0,01 zł każda, zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku równoległym z dniem 27 sierpnia 2019 r., pod warunkiem dokonania ich rejestracji przez KDPW w dniu 27 sierpnia 2019 r. i oznaczenia ich kodem PLCTINT00018. O warunkowej rejestracji ww. akcji serii H w KDPW Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz