Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

30/2019 „Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW”

By 22 sierpnia 20193 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 27/2019
22 sierpnia 2019 r.

Informacje bieżące i okresowe

Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW

 Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2019 r. powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) nr 640/2019.

Zgodnie z treścią powyższego oświadczenia KDPW podjął decyzję o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 10.833.025 (dziesięciu milionów ośmiuset trzydziestu trzech tysięcy dwudziestu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda oraz oznaczeniu ich kodem ISIN PLCTINT00018.

Rejestracja nastąpi pod warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Zarejestrowanie w KDPW wskazanych wyżej akcji nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLCTINT00091, w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

O dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego 10.833.025 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Pobierz