Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

26/2019 „Rejestracja przez sąd zmian Statutu CI Games S.A.”

By 12 sierpnia 20193 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 26/2019
12 sierpnia 2019 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Rejestracja przez sąd zmian Statutu CI Games S.A. „

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 09 sierpnia 2019 r. powziął informacje o dokonaniu z tą datą wpisu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki.

 Przedmiotowe zmiany Statutu Spółki dotyczą postanowień § 10 ust 1, któremu nadano następujące brzmienie:

 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.619.430,15 zł (jeden milion sześćset dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych i piętnaście groszy) i dzieli się na

  • 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A

o numerach od numeru 0000000001 do numeru 100000000 wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;

  • 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;

  • 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;

  • 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;

  • 12.649.990 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;

  • 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;

  • 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.

  • 10.833.025 (dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.”

 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 619 430,15 zł i dzieli się na 161 943 015 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Ogólna liczba głosów w Spółce wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 161 943 015.

 Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany zarejestrowane przez Sąd rejestrowy, przyjęty przez Zarząd Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 Szczegółowa podstawa prawna:

  • 5 ust 1 oraz § 6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Pobierz