Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

24/2019 „Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 10.833.025 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki CI Games S.A.”

By 3 lipca 20192 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 24/2019
3 lipca 2019 r.
Informacje bieżące i okresowe
„Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 10.833.025 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym doręczono Spółce uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 668/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki CI Games S.A. („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą prawa do akcji serii H wyemitowanych przez Spółkę, w liczbie 10.833.025 (dziesięć milinów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć), o wartości nominalnej 0,01 zł każda, są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku równoległym z dniem dokonania ich rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”). Prawa do akcji serii H zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku równoległym z dniem 5 lipca 2019 r., pod warunkiem dokonania ich rejestracji przez KDPW najpóźniej w dniu 5 lipca 2019 r. i oznaczenia ich kodem PLCTINT00091. O warunkowej rejestracji ww. praw do akcji serii H w KDPW Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 20/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Prawa do akcji serii H będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CIGAMES-PDA” i oznaczeniem „CIGA”.

Uchwała Zarządu GPW wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz