Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

22/2019 „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.”

By 28 czerwca 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 22/2019

28 czerwca 2019 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r. wraz z treścią dokumentów będących przedmiotem głosowań na tym Walnym Zgromadzeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Załączniki do RB 22/2019:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. z działalności w roku 2018

Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2018 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. 28 czerwca 2019 roku

Pobierz Pobierz