Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

2/2019 „Utworzenie odpisu aktualizującego na utratę wartości prac rozwojowych”

By 15 marca 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 2/2019

Informacje poufne

„Utworzenie odpisu aktualizującego na utratę wartości prac rozwojowych”

15 marca 2019 r.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że po przeprowadzeniu testu na utratę wartości prac rozwojowych dotyczących produkcji gry „Sniper Ghost Warrior 3”, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 36, w dniu 15 marca 2019 r. podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego na utratę wartości prac rozwojowych w wysokości 12,2 mln zł. Odpis zostanie ujęty w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2018 oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CI Games za rok 2018 w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”. Odpis ten jest operacją księgową niemającą wpływu na przepływy finansowe ani na stan gotówki w Spółce.

Pierwotnie Spółka przyjęła 2,5 mln sztuk jako podstawę wyznaczenia jednostkowego kosztu amortyzacji gry „Sniper Ghost Warrior 3”. Na dzień 31 grudnia 2018 r. ilość sprzedanych sztuk tej gry wyniosła ponad 1,3 mln. Na tej podstawie Zarząd Spółki podjął decyzję o przyjęciu 2 mln sztuk jako nowy łączny nakład będący podstawą do wyliczania amortyzacji od 2019 r.

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CI Games, w których ujęto ww. odpis, są przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz