Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

20/2019 „Rejestracja warunkowa 10.833.025 Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii H w KDPW”

By 26 czerwca 20192 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 20/2019
26 czerwca 2019 r.
Informacje bieżące i okresowe

„Rejestracja warunkowa 10.833.025 Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii H w KDPW”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 r. powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) nr 336/2019 w sprawie rejestracji w KDPW 10.833.025 (dziesięciu milionów ośmiuset trzydziestu trzech tysięcy dwudziestu pięciu) Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda oraz o oznaczeniu ich kodem PLCTINT00091.

Rejestracja ww. Praw do Akcji serii H Spółki nastąpi pod warunkiem dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym, w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu tych Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz