Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

32/2015 Nabycie akcji CI Games S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

By 9 października 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 32/2015
Data sporządzenia: 2015-10-09
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Nabycie akcji CI Games S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 października 2015 r., doręczono Spółce zawiadomienie Prezesa Zarządu Spółki, Pana Marka Tymińskiego, z dnia 8 października 2015 r. o dokonaniu przez Pana Marka Tymińskiego transakcji nabycia akcji Spółki. Zgodnie z ww. zawiadomieniem Pan Marek Tymiński w wyniku transakcji na rynku regulowanym z dnia 7 października 2015 r. nabył łącznie 10.000 sztuk akcji Spółki o łącznej wartości 204.391,99 zł. Średnia cena kupna za jedną akcję wyniosła 20,44 zł. W wyniku dokonania ww. transakcji Pan Marek Tymiński posiada obecnie 6 366 357 akcji Spółki, co stanowi 45,75 % ogólnej liczby głosów w Spółce i uprawnia do wykonywania prawa głosu z 6 366 357 akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-09 Adam Pieniacki Członek Zarządu
2015-10-09 Łukasz Misiurski Członek Zarządu
Pobierz