Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

30/2015 Korekta raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 11 września 2015 r.

By 23 września 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 30/2015
Data sporządzenia: 2015-09-23
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 11 września 2015 r. – zawarcie znaczącej umowy z Koch Media GmbH
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 11 września 2015 r („Raport”) Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) tytułem uzupełnienia Raportu wskazuje, że do istotnych postanowień znaczącej umowy zawartej z Koch Media GmbH („Umowa”) należą m.in. postanowienia, z których wynika, że: – wynagrodzenie Koch Media GmbH należne na podstawie Umowy ustalone będzie w oparciu o wyniki sprzedaży fizycznych produktów (egzemplarzy gry), – na mocy Umowy strony uzgodnią plan działań promocyjno-marketingowych dotyczących gry Sniper Ghost Warrior3 na terytorium objętym Umową, – Umowa została zawarta na okres dwóch lat, licząc od daty premiery gry Sniper Ghost Warrior3 na każdym z rynków objętych tą Umową, Jednocześnie Zarząd Spółki podkreśla, że zastrzeżenia kontraktowe zawarte w Umowie ograniczają Spółkę w zakresie możliwości ujawniania istotnych postanowień Umowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 w zw. z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-23 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz