Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

25/2015 Rezygnacje z funkcji Członków Rady Nadzorczej

By 4 września 20153 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 25/2015
Data sporządzenia: 2015-09-04
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Rezygnacje z funkcji Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 września 2015 r., Spółka otrzymała od dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki, Pana Krzysztofa Sroczyńskiego (pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki) oraz Pana Lecha Tymińskiego, oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez Pana Krzysztofa Sroczyńskiego nastąpiło ze względów osobistych. Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez Pana Lecha Tymińskiego nastąpiło z przyczyn zdrowotnych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz