Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

20/2015 Korekta raportu bieżącego nr 20/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.

By 24 sierpnia 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 20/2015
Data sporządzenia: 2015-08-24
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 20/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. – złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że przyczyną wypowiedzenia umowy znaczącej między CI Games USA Inc. a NAMCO BANDAI Entertainment America Inc. („BANDAI NAMCO”) jest nienależyte wykonanie tej umowy przez BANDAI NAMCO. Informacji tej nie wskazano pierwotnie w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. O tę informację raport bieżący nr 20/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. jest korygowany niniejszym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 i § 11 w zw. z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-08-24 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz