Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

23/2015 Ogłoszenie Zarządu spółki CI Games S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CI Games S.A.

By 10 sierpnia 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący z plikiem nr: 23/2015
Data sporządzenia: 2015-08-10
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Ogłoszenie Zarządu spółki CI Games S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CI Games S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w zw. z art. 398 k.s.h., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 7 września 2015 r., godz. 12.00 („NWZA”). Obrady NWZA odbędą się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, w budynku IO-1. Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZA wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZA, projektami uchwał, które mają być przedłożone NWZA i załącznikami do tych projektów, formularzem pełnomocnictwa i formularzem do wykonywania prawa głosu na NWZA stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-08-10 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz Pobierz