Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

20/2015 Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy znaczącej

By 31 lipca 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 20/2015
Data sporządzenia: 2015-07-31
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym CI Games USA Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, jednostka zależna Spółki, złożyła oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy znaczącej zawartej z NAMCO BANDAI Games America Inc. (obecnie: BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.) („BANDAI NAMCO”), której przedmiotem była dystrybucja gier „Enemy Front” i „Lords of the Fallen” w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej („Umowa”). O zawarciu Umowy Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. Umowa była przedmiotem cesji dokonanej przez Spółkę na rzecz CI Games USA Inc., o czym Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 28/2014 z dnia 16 października 2014 r. Umowa była umową znaczącą zarówno w dniu jej zawarcia, jak i w dniu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym, tj. z chwilą doręczenia BANDAI NAMCO oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. W ocenie Zarządu Spółki oraz w ocenie Zarządu CI Games USA Inc. wypowiedzenie Umowy nie wpłynie na sytuację finansową Spółki, CI Games USA Inc. ani grupy kapitałowej Spółki. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 5 i §11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-07-31 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz