Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

19/2015 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

By 24 lipca 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 19/2015
Data sporządzenia: 2015-07-24
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka, będąca jedynym wspólnikiem spółki zależnej pod firmą CI Games Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem („Spółka Zależna”), podjęła uchwałę o rozwiązaniu Spółki Zależnej. Spółka Zależna od dłuższego czasu nie prowadziła działalności operacyjnej. Z uwagi na brak ekonomicznego i operacyjnego uzasadnienia kontynuowania bytu prawnego Spółki Zależnej jej jedyny wspólnik uznał za zasadne podjęcie uchwały o rozwiązaniu Spółki Zależnej. Zgodnie z par. 60 ust. 1 pkt 2 niemieckiej ustawy z dnia 20 kwietnia 1892 r. o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung) przedmiotowa uchwała o rozwiązaniu spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na tle ww. ustawy należy przyjąć, że podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o. (GmbH) jest równoznaczne z „otwarciem likwidacji”/ „postępowania likwidacyjnego” Spółki Zależnej. Likwidatorem Spółki Zależnej został ustanowiony adwokat Rajmund Niwiński. Postępowanie związane z likwidacją i rozwiązaniem Spółki Zależnej oraz z jej wykreśleniem z Rejestru Handlowego toczyć się będzie przed Sądem Rejonowym dla miasta Frankfurt. Podstawa prawna: § 5 pkt 24 i § 30 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-07-24 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz