Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

18/2015 Zmiana stanu posiadania Funduszy QUERCUS

By 14 lipca 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący z plikiem nr: 18/2015
Data sporządzenia: 2015-07-14
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zmiana stanu posiadania Funduszy QUERCUS
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym, w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od QUERCUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („TFI”) o zmniejszeniu wspólnie przez fundusze: QUERCUS Parasolowy SFIO oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ („Fundusze”) udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („WZA”) w Spółce. Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia TFI, zmniejszenie przez Fundusze stanu posiadania w Spółce, o którym mowa, nastąpiło w wyniku zbycia akcji Spółki na rynku regulowanym w dniu 10 lipca 2015 r. W wyniku zbycia akcji Spółki, o którym mowa, udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki na dzień 10 lipca 2015 r. przedstawia się następująco: Liczba posiadanych akcji: 694 324. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4,99%. Liczba głosów z akcji: 694 324. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,99%. Przed zmianą stanu posiadania Funduszy ich udział w Spółce przedstawiał się następująco: Liczba posiadanych akcji: 779 324. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,60%. Liczba głosów z akcji: 779 324. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,60%. Kopię przedmiotowego zawiadomienia TFI Zarząd Spółki przekazuje w formie załącznika do niniejszego raportu.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-07-14 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz Pobierz