Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

16/2015 Ujawnienie stanu posiadania przez Fundusze TFI PZU

By 13 czerwca 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący z plikiem nr: 16/2015
Data sporządzenia: 2015-06-13
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Ujawnienie stanu posiadania przez Fundusze TFI PZU
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała, w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („TFI PZU”) o przekroczeniu przez fundusze: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniwersum („Fundusze TFI PZU”) progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („WZA”) w Spółce. W wyniku nabycia akcji Spółki przez Fundusze TFI PZU oraz rozliczenia w dniu 11 czerwca 2015 r. transakcji nabycia tych akcji w łącznej liczbie 81 723 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy), dokonanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki przedstawia się następująco: Liczba posiadanych akcji: 772 888 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,5544% Liczba głosów z akcji: 772 888 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,5544%. Przed zmianą stanu posiadania Funduszy TFI PZU ich udział w Spółce przedstawiał się następująco: Liczba posiadanych akcji: 691 165 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4,9671% Liczba głosów z akcji: 691 165 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,9671%. Kopię przedmiotowego zawiadomienia TFI PZU Zarząd Spółki przekazuje w formie załącznika do niniejszego raportu.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-06-13 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz Pobierz