Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

15/2015 Zmiany w KRS, wpis wzmianki o warunkowym podwyższeniu kapitału

By 2 czerwca 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 15/2015
Data sporządzenia: 2015-06-02
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zmiany w KRS, wpis wzmianki o warunkowym podwyższeniu kapitału
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 25 maja 2015 roku, doręczonego Spółce w dniu 2 czerwca 2015 r., Spółka powzięła informację o wpisie w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. W dziale 1 rubryka 8 – „Kapitał spółki” wpisano wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, tj. kwotę 50.000,00 PLN. W związku z rejestracją wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zarejestrowano również zmiany statutu Spółki przez dodanie w treści statutu nowego § 10b o następującym brzmieniu: „1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo do objęcia akcji serii F może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku. W przypadku niewykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z warrantów wygasają.” Jednolity tekst statutu Spółki Zarząd przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 25 maja 2015 r.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-06-02 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz