Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

14/2015 Zawarcie znaczącej umowy z PKO BP S.A.

By 27 maja 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 14/2015
Data sporządzenia: 2015-05-27
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zawarcie znaczącej umowy z PKO BP S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263 („Bank”) dwie umowy kredytu: umowę kredytu na rachunku bieżącym oraz umowę kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej, o łącznej wartości 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych). Obie umowy kredytu zostały zawarte na okres dwóch lat. Przedmiotem umowy kredytu na rachunku bieżącym jest udzielenie Spółce kredytu w wysokości 5.000.000,00 (słownie: pięciu milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Przedmiotem umowy kredytu obrotowego odnawialnego jest udzielenie Spółce kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięciu milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie produkcji nowych tytułów gier komputerowych wydawanych przez Spółkę. Oprocentowanie obu kredytów jest zmienne, oparte na stawce WIBOR, powiększonej o marżę Banku, i wynosi nie więcej niż 1,8 p.p. Zabezpieczeniem umowy kredytu na rachunku bieżącym jest: 1) gwarancja spłaty kredytu udzielona w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis; 2) zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku; 3) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową; 4) klauzula potrącenia środków pieniężnych ze wszystkich rachunków bankowych Spółki prowadzonych w Banku. Zabezpieczeniem umowy kredytu obrotowego odnawialnego jest: 1) zastaw rejestrowy na akcjach Spółki w łącznej liczbie 1.898.740 sztuk, stanowiących własność Pana Marka Tymińskiego – akcjonariusza Spółki; 2) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych Spółki wobec trzech znaczących kontrahentów Spółki; 3) zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku; 4) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową; 5) klauzula potrącenia środków pieniężnych ze wszystkich rachunków Spółki prowadzonych w Banku. Pozostałe postanowienia obu umów kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowy kredytu, o których mowa, zostały uznane za umowy łącznie spełniające kryterium umowy znaczącej, gdyż łączna wartość przedmiotu tych umów przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 9 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-27 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz