Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

11/2015 Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu spółki CI Games S.A.

By 25 maja 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący z plikiem nr: 11/2015
Data sporządzenia: 2015-05-25
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu spółki CI Games S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 r. („ZWZA”), przyjęła na mocy uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 maja 2015 r. jednolity tekst Statutu Spółki, zmienionego uchwałą nr 17 ZWZA, o treści której Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 9/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Statut Spółki zmieniono w ten sposób, że po postanowieniach §10 a Statutu dodano postanowienia §10 b w następującym brzmieniu: „1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo do objęcia akcji serii F może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku. W przypadku niewykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z warrantów wygasają.” Tekst jednolity Statutu przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-25 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz Pobierz