Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

13/2015 Przyjęcie regulaminu Programu Motywacyjnego w CI Games S.A.

By 25 maja 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 13/2015
Data sporządzenia: 2015-05-25
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Przyjęcie regulaminu Programu Motywacyjnego w CI Games S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że na mocy upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 r. („ZWZA”) zawartego w uchwale nr 17 ZWZA, Spółka rozpoczęła czynności zmierzające do wdrożenia Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, przyjętego przez ZWZA. Treść przedmiotowej uchwały ZWZA Zarząd Spółki przekazał do publicznej informacji w raporcie bieżącym nr 9/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której przyjęła Regulamin Programu Motywacyjnego. Ponadto, działając na podstawie uchwały nr 17 ZWZA, Rada Nadzorcza wskazała osoby uprawnione do udziału w Pierwszym Etapie Programu Motywacyjnego. Na mocy uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2015 r. w Pierwszym Etapie Programu Motywacyjnego wezmą udział kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki, z wyłączeniem członków Zarządu Spółki. W ramach Pierwszego Etapu Programu Motywacyjnego przydzielonych zostanie 115.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających w przyszłości do objęcia 115.000 akcji serii F.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-25 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz