Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

12/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych CI Games S.A. i Grupy Kapitałowej CI Games

By 25 maja 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 12/2015
Data sporządzenia: 2015-05-25
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych CI Games S.A. i Grupy Kapitałowej CI Games
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 25 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, dokonała w dniu dzisiejszym, na mocy uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Spółki, wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015. Podmiotem, o którym mowa, jest spółka Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-520), ul. Wiśniowa 40/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000375656, NIP: 521-359-13-29, REGON: 142757598, oraz wpisana Uchwałą nr 4127/59/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 maja 2011 r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3704 („Audytor”).Przedmiotem umowy zawartej z Audytorem będzie: a) przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego CI Games S.A. za pierwsze półrocze 2015 roku; b) przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za pierwsze półrocze 2015 roku; c) badanie jednostkowego sprawozdania finansowego CI Games S.A. za 2015 rok; d) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za 2015 rok. Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. przeglądów i badań oraz do przygotowania opinii Audytora z przedmiotowych przeglądów i badań. Spółka korzystała już z usług Audytora, który dokonał przeglądu i badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki kolejno za lata 2007, 2008, 2009, 2010 i za rok 2014. Podstawa prawna: § 25 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-25 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz