Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

8/2015 Ogłoszenie Zarządu Spółki CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CI Games S.A.

By 1 kwietnia 20155 lipca, 2021No Comments

Ogłoszenie Zarządu Spółki CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CI Games S.A.

Raport bieżący z plikiem nr: 8/2015
Data sporządzenia: 2015-04-01
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Ogłoszenie Zarządu Spółki CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CI Games S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 kwietnia 2015 roku, godz. 14.00 („ZWZA”). Obrady ZWZA odbędą się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, w budynku IO-1, w Sali Konferencyjnej na I piętrze. Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZA wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZA, projektami uchwał, które mają być przedłożone ZWZA i załącznikami do tych projektów, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZA oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2014 stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-01 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz