Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

3/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

By 21 stycznia 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 3/2015
Data sporządzenia: 2015-01-21
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) „Rozporządzenie”, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015: a) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2014r. – 23 marca 2015r. b) Skonsolidowany raport za I kwartał 2015r. – 15 maja 2015r. c) Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2015r. – 31 sierpnia 2015r. d) Skonsolidowany raport za III kwartał 2015r. – 16 listopada 2015r. Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, iż: zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikować jednostkowego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku; zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikować jednostkowego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku – zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust.3 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, jednak skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem biegłego rewidenta z jego przeglądu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-21 Adam Pieniacki Członek Zarządu Adam Pieniacki
Pobierz