Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

1/2015 Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2014.

By 9 stycznia 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 1/2015
Data sporządzenia: 2015-01-09
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2014.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. informuje, iż wedle wstępnych szacunków Emitenta skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową CI Games w 2014 roku przekroczyły 100 mln zł. Szacunkowy skonsolidowany dług netto na dzień 31.12.2014r. wyniósł ponad -9 mln zł (słownie: minus dziewięć milionów złotych), co oznacza nadwyżkę środków pieniężnych nad odsetkowymi zobowiązaniami finansowymi. Powyższe szacunki zostały przygotowana przez Spółkę przy poniższych założeniach: Walutą szacunku jest polski złoty. Przychody zrealizowane przez CI Games S.A. oraz przez spółki zależne Emitenta zostały przeliczone wg kursów średnich (NBP) walut w okresie objętym szacunkiem. Przychody ze sprzedaży zostały oszacowane w wysokości spodziewanej zapłaty, tzn. pomniejszone o udzielone i spodziewane rabaty, zwroty oraz prowizje. Dług netto został obliczony według formuły: Dług netto = kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki – środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Przedstawione szacunki nie podlegały sprawdzeniu przez biegłego rewidenta. Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok zostanie opublikowany przez Emitenta w terminie do dnia 23 marca 2015 roku. Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku Emitent poda odrębnym raportem bieżącym.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-09 Adam Pieniacki Członek Zarządu Adam Pieniacki
Pobierz