Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

19/2019 „Podsumowanie emisji Akcji serii H”

By 25 czerwca 20192 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 19/2019
25 czerwca 2019 r.
Informacje bieżące i okresowe
„Podsumowanie emisji Akcji serii H”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł każda, o której poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2019 z dnia 30 maja 2019 roku („Akcje serii H”). Akcje serii H oferowane były w ramach oferty publicznej.
1.      Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja została przeprowadzona w dniach 4-10 czerwca 2019 roku
2.      Data przydziału papierów wartościowych:
17 czerwca 2019 roku
3.      Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
10.839.392 (dziesięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie).
4.      Stopa redukcji: Nie dotyczy.
5.      Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
10.833.025 (dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć).
6.      Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji:
10.833.025 (dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć) Akcji zwykłych na okaziciela serii H; w ramach oferty zostały wydzielone dwie transze: Transza Otwarta oraz Transza z Prawem Pierwszeństwa
7.      Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy).
8.      Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach
W ramach Transzy Otwartej: 917.
W ramach Transzy z Prawem Pierwszeństwa: 5.
9.      Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach
W ramach Transzy Otwartej: 917.
W ramach Transzy z Prawem Pierwszeństwa: 5.
10.     Akcje serii H nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).
11.     Wartość przeprowadzonej subskrypcji:
9.749.722,5 zł (dziewięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 50/100)
12.     Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 319.429,29 zł +VAT;
b) wynagrodzenia subemitentów, dal każdego oddzielnie: nie dotyczy;
c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów
doradztwa: 77.000,00 zł + VAT;
d) promocji oferty: 92.000,00 zł + VAT
– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Koszty promocji oferty zostaną ujęte jako koszty okresu bieżącego. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty wraz z kosztami sporządzenia memorandum informacyjnego pomniejszą nadwyżkę emisyjną (agio emisyjne), która zasili kapitał rezerwy.

13.     Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji serii H przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją 0,052 zł.
14.     Sposób opłacenia objętych Akcji serii H: wszystkie Akcje serii H zostały objęte za wkłady pieniężne

Podstawa prawna: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz