Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

18/2019 „Uchwała Zarządu CI Games S.A. w sprawie dokonania przydziału Akcji Serii H”

By 17 czerwca 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 18/2019

Informacje poufne

17 czerwca 2019

„Uchwała Zarządu CI Games S.A. w sprawie dokonania przydziału Akcji Serii H”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego („Akcje Serii H”), o którym Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 7/2019 z dnia 20 maja 2019 r. Akcje Serii H były oferowane w ramach subskrypcji otwartej (oferty
publicznej), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i z zastrzeżeniem ograniczonego prawa pierwszeństwa. Inwestorom, którzy prawidłowo je subskrybowali i opłacili, Zarząd Spółki przydzielił Akcje Serii H w łącznej liczbie 10.833.025 po cenie emisyjnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii H, tj. o łącznej wartości nominalnej 108.330,25 zł (sto osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 25/100) i o łącznej wartości emisyjnej 9.749.722,5 zł (dziewięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 50/100).

Szczegółowe informacje o wynikach subskrypcji Akcji Serii H Spółka poda do wiadomości publicznej w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Pobierz