Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

17/2019 „Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H oraz ostatecznej liczby akcji serii H oferowanych w poszczególnych transzach.

By 11 czerwca 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 17/2019
Informacje poufne
11 czerwca 2019 r.

„Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H oraz ostatecznej liczby akcji serii H oferowanych w poszczególnych transzach.”
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, że w dniu dzisiejszym, po dokonaniu wstępnej alokacji zapisów za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), działając w uzgodnieniu z Oferującym – Trigon Dom Maklerski S.A.,
Spółka ustaliła cenę ostateczną oferowanych w ramach oferty publicznej akcji na okaziciela serii H („Akcje Serii H”) na kwotę 0,90 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję Serii H.
Ponadto Spółka, działając w uzgodnieniu z Oferującym, po dokonaniu wstępnej alokacji zapisów za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, ustaliła
ostateczną liczbę Akcji Serii H oferowanych w ramach oferty publicznej na 10.839.392, w tym:
a)      271.204 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście cztery) w transzy, w której zapisy mogli składać inwestorzy, którym służyło prawo pierwszeństwa w obejmowaniu Akcji Serii H;
b)      10.568.188 (słownie: dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) w transzy, w której zapisy mogli składać wszyscy inwestorzy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz