Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

17/2021 „Wybór biegłego rewidenta”

By 6 lipca 20213 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 17/2021

6 lipca 2021 r.

Informacje poufne

Temat: Wybór biegłego rewidenta

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 6 lipca 2021 r. otrzymał uchwałę nr 2021/07/1 Rady Nadzorczej Spółki, podjętą w trybie obiegowym, w sprawie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badań i przeglądów jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej CI Games za lata obrotowe: 2021-2023, tj. do:
a) przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku;
b) badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021;
c) przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 roku;
d) badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022;
e) przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 roku;
b) badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki do przeprowadzenia powyższych czynności z zakresu rewizji finansowej jest ponownie UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 31A. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3115.

Uprawnienie Rady Nadzorczej Spółki do dokonania wyboru biegłego rewidenta wynika z § 25 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki. Statutowe przyznanie Radzie Nadzorczej Spółki kompetencji do wyboru biegłego rewidenta znajduje z kolei swoją podstawę w przepisach art. 384 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W tym kontekście należy stwierdzić, że wybór biegłego rewidenta nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, a ponadto zgodnie ze Statutem Spółki oraz z przyjętą w Spółce Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej. Dokonanie przez Radę Nadzorczą Spółki wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej CI Games nastąpiło na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz