Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

16/2019 „Publikacja Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego”

By 11 czerwca 20192 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 16/2019
11 czerwca 2019 r.
Informacje poufne
„Publikacja Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 12/2019 z dnia 30 maja 2019 r. oraz nr 15/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. (omyłkowo oznaczonego numerem 14/2019), niniejszym informuje, że na stronie internetowej Spółki, tj. www.cigames.com, w sekcji „Relacje Inwestorskie”, oraz na stronie internetowej Oferującego – Trigon Dom Maklerski S.A., tj. www.trigon.pl, w dniu 11 czerwca 2019 r. został opublikowany Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, przy jednoczesnym zastrzeżeniu ograniczonego prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego został sporządzony w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 10 czerwca 2019 roku uchwały nr 2/6/2019 w przedmiocie zmiany (uzupełnienia) uchwały Zarządu nr 3/5/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o podjęciu której Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 15/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz